Priva­cy­ver­kla­ring

Versie 0.3
Dit priva­cy­be­leid is voor het laatst bijge­werkt op 22 februari 2021

Wij zien het als een verant­woor­de­lijk­heid om uw online privacy te beschermen als u onze website bezoekt, ons contact­for­mu­lier gebruikt of een e-mail naar ons stuurt en dragen er zorg voor dat de persoon­lijke gege­vens die u aan ons verstrekt vertrou­we­lijk zullen worden behandeld.

Op deze pagina infor­meren wij u over welke gege­vens wij verza­melen en waarom wij deze gege­vens verza­melen. Dit priva­cy­be­leid is van toepas­sing op de website, het contact­for­mu­lier en het e-mail­adres van Ekster Mode & Wonen. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verant­woor­de­lijk zijn voor het priva­cy­be­leid van andere websites en/of bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit priva­cy­be­leid te accep­teren. Deze priva­cy­ver­kla­ring is afge­stemd op het gebruik van en de moge­lijk­heden op deze website. Even­tuele aanpas­singen en/of veran­de­ringen van deze website kunnen leiden tot wijzi­gingen in deze priva­cy­ver­kla­ring. Het is daarom raad­zaam om regel­matig deze priva­cy­ver­kla­ring te raadplegen.

Vragen en feedback

Als u vragen hebt over dit priva­cy­be­leid dan kunt u contact opnemen met:

Ekster Mode & Wonen
Valge 31
9965 PD Leens
tele­foon: 0595 - 571 655
e-mail: info@ekstermodewonen.nl